1      A Játék elnevezése, szervezője:

 

A promóciós játék elnevezése: Pritt Manó nyaral(a továbbiakban: „Játék”).

A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-168440; adószám: 10783050-2-44 (a továbbiakban: "Szervező").

 

2      A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek:

 

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). 18 éven aluliak számára szülői beleegyezés szükséges a játékban való részvételhez.

 

A Játékból ki vannak zárva:

- a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;

- a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;

- azon cégek és személyek valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatóak, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói.

- azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából.

 

 

3      A Játék időtartama:

A Játék 2017. július 4 napján 09:00 órától 2017. augusztus 31. napján 23.59.59 óráig tart. A Játék időtartamát megelőzően és követően feltöltött pályázatok nem vesznek részt a Játékban.

A pályázat beküldésének ideje a Szervező szerverére történő beérkezés percpontosságú időpontja.

 

4      A nyerésre való pályázat menete:

 

A Játékban az alábbi módon lehet részt venni:

 

Készíts egy fotót a nyaralásod alatt a kedvenc Pritt termékedről, írd meg hol nyaraltál, es küldd el nekünk a prittmagyarorszag@henkel.com címre. A legviccesebb, legkreatívabb fotókat zsűri választja ki.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni.

 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázókat illetve azon pályázatokat, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Szervező a nem valós adatokkal résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

A Játékkal A Szervező kizárja a felelősségét a Játékkal érintett weboldal (Facebook weboldal) üzemeltetési hibáival kapcsolatban, illetve a weboldalt és az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy az Facebook weboldal használatával aláveti magát a weboldal üzemeltetője által meghatározott használati és más feltételeinek. Szervező kizárja a felelősséget az Facebook weboldalon meghatározott feltételek be nem tartásáért és az ezekből fakadó következményekért.

 

A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel.

Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, amikor a Játékos által igénybevett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a regisztráció, illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt nem lehet végrehajtani.

 

A fotóval szemben támasztott követelmények:

a)    Tilos olyan fotót feltölteni, ahol kifejezetten veszélynek teszi ki magát a Játékos.

b)    Saját grafikai feldolgozás megengedett. A fotón nem tűnhet fel harmadik személy neve, lógója vagy egyéb hirdetési szövege. A fényképek nem tartalmazhatnak semmilyen rejtett vagy szembetűnő hirdetést harmadik személyek termékeiről vagy szolgáltatásairól. Nem tartalmazhatnak semmilyen rágalmazó, erőszakos, etikátlan, diszkriminatív vagy egyéb okból erkölcstelen vagy tiltott tartalmakat.

c)     A fényképek nem sérthetik harmadik személy szerzői jogát, illetve személyhez fűződő jogait.

d)    A fényképek nem sérthetik Szervező jogos érdekeit.

 

A fényképek szabályzatban előírt követelményeinek való megfelelését és ezen okból a Játékból való kizárását Szervező bírálja el. Szervező fenntartja a jogot a fényképek felülvizsgálatára a nyilvánosságra hozatalt követően is, és ennek megfelelően bármikor el is távolíthat fotókat a honlapról. Valamely fotó eltávolítása illetve az adott pályázat kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni.

A Játékos biztosítja a fotók per-, teher, - és igénymentességét és köteles mentesíteni Szervezőt Harmadik Személy által támasztott igényektől – ideértve a szerzői jogi igényeket is –, melyek a jelen pont rendelkezéseinek résztvevő által történő megsértéséből származnak.

A fotók technikai követelményei

A fényképeket jpg formátumban kell feltölteni.

A fájl nem tartalmazhat semmilyen szoftver vírust, vagy egyéb más módon nem lassíthatja, károsíthatja a honlap működését, illetve egyéb szoftver programot vagy hardvert.

 

5      Nyeremények

 

Fődíj:                                        1 db Henkel ajándékcsomag 10.000 Ft értékben

További tárgynyeremények:     10 db Henkel ajándékcsomag 5.000 Ft értékben

 

A Játék 3. pont alatt megjelölt időtartama alatt beérkezett összes érvényes, a részvételi feltételeknek megfelelő pályázat részt vesz a Játékban.

6      Nyertes kiválasztása

 

A fődíj és a további nyeremények nyerteseit zsűri választja ki. A zsűrizés időpontja: 2017. 09.04. helyszíne: Henkel Magyarország Kft. 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.

A zsűri saját megfontolása alapján dönt, ahol a fő szempont a kreativitás, a szellemesség és a játék címével való összhang. A zsűri döntésével szemben a Játékosok nem jogosultak fellépni.

7      Nyertesek értesítése, nyeremények átadása

 

A Szervező a Játék eredményét a 6. pontban írt zsűrizést követően a Pritt Facebook oldalán posztban közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázat jelenik meg. A nyerteseket ezen túlmenően e-mailen is értesítjük („Értesítés”) A nyertes Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb öt naptári napon belül visszaigazolni a Pritt Facebook oldalnak küldött Facebook privát üzenetben vagy e-mailben. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult pótnyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

A Szervező a pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

A nyeremények átadása ezt követően, postai úton történik.

A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a Játékos értesítését követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

Nyeremény átvételére nem jogosult az a Játékos, akinek a részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A tárgynyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók.

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

 

8      Adózási kérdések:

 

A nyeremény esetleges adóvonzatait a Szervező viseli.

A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

 

9      Adatkezelés:

 

A Játékos a pályázat feltöltésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása céljából, felhasználja és kezelje. Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő végzi. Szervező a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli.

Az adatkezelés időtartama: Az adatok a Játék lebonyolítását követő fél év elteltével törlésre kerülnek.

A résztvevők a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:

a) a Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása céljából (név, vezetéknév, telefon, e-mail cím);

b) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, valamint külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertesek nevét és képmását a médiában és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban;

c) feltöltött fotó, és a hozzá tartozó, a Játékos által megadott szöveg (pályázat) a Játék internetes oldalán feltöltésre kerüljön.

Az adatszolgáltatás önkéntes.

Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) illetve Bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-84896/2015.

Fenti hozzájárulást a résztvevő bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését, valamint a résztevő a tárolt személyes adatairól további tájékoztatást (kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről) is kérhet valamint kérheti azok módosítását, helyesbítését (postai cím: Henkel Magyarország. Kft. 1519 Budapest, Pf. 429; e-mail cím: prittmagyarorszag@henkel.com). Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén a résztevő személyi adatait töröljük az adatbázisból. Ebben az esetben a Játékban való részvételre nincs lehetőség.

10   Vegyes rendelkezések:

 

A résztvevők a részvétellel elfogadják a hivatalos játékszabályt.

A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik. A Facebook-ot a Játékkal kapcsolatban nem terheli felelősség.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék határidő előtti befejezését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2017. július 4.

HENKEL Magyarország Kft.

Szervező